Program dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

PROGRAM DELA

 

Delo bomo izvajali v okviru šestih delovnih sklopov. Da bi dosegli cilje v obdobju 30 mesecev, se bodo nekateri delovni sklopi delno izvajali paralelno:

DS1: Upravljanje in vodenje

DS2: Zbiranje informacij

 • Popis virov biomase v vkljucenih regijah
 • Študija trendov ustanovitve in razvoja podjetij, povezanih z biomaso
 • Študija primerov dobre prakse.

DS3: Odkrivanje poslovnih priložnosti za podjetnike in MSP.

 • Opis tržnih niš.
 • Analiza izvedljivosti priložnosti v regijah.
 • Izbor potencialnih tržnih priložnosti.

DS4: Razvoj regionalnih poslovno-razvojnih akcijskih nacrtov na podrocju biomase

 • Ocenitev priložnosti tehnološkega transferja in tržnih priložnosti.
 • Predlogi predpisov in spodbud za javno upravo.
  • Analiza sedanjega stanja
  • Priprava predlogov: Spodbude in predpisi.
 • Spis priporocil.
 • Sestanki z javno upravo.

DS5: Komunikacija in diseminacija.

 • Ozavešcanje.
 • Promocija.
 • Lokalna diseminacija, vkljucno z delavnicami.
 • Diseminacija obcinam, lokalni in regionalni vladi.
 • Diseminacija na ravni EU, vkljucujoc spletno stran projekta.
DS6: Skupne diseminacijske aktivnosti.

 

English version German version Finish version Hungarian version Spanish version