Cilji projekta

 

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

CILJI

 

Cilj projekta je promocija tehnologij za izrabo biomase s pomocjo razvoja regionalnih razvojnih akcijskih nacrtov na tem podrocju. S tem bomo pospeševali razvoj iniciativ za izkorišcanje biomase in vpeljevali potrebne regionalne investicije v tovrstne tehnologije.

BIOBUSINESS projektne aktivnosti:

 • Promocija podjetništva v sektorju, ki je povezan z biomaso.
 • Promocija razvoja MSP preko pospeševanja aktivnosti obstojecih podjetij v sektorju biomase in drugih sektorjev (t.i. intrapreneurship).
 • Nove tržne in poslovne priložnosti v verigi biomase.
 • Vzpostavitev ustreznega zakonodajnega okvirja in pripadajocih instrumentov (pravilniki, odloki, znižanje obdavcitve…) za iniciative s podrocja biomase.
 • Promocija priložnosti za prenos tehnologij v sektorju biomase.
 • Gospodarski razvoj, zaposlovanje in okoljske koristi za skupnost.

Ciljne skupine:

 • Podjetniki, MSP in njihovi ustanovitelji.
 • Zasebni investitorji, vlagatelji v zagonski in tvegani kapital .
 • Industrijska in storitveno povezana MSP.
 • Obcine in vlada (lokalno, regionalno, nacionalno) .
 • Prebivalstvo.
 • Predstavniki skupnosti.
 • Energetske agencije.
 • Industrijske razvojne agencije.
English version German version Finish version Hungarian version Spanish version